Menü
Kosár

Elállás a vásárlástól

Elállás joga


 1. A Fogyasztó a Szolgáltatóval elektronikus úton kötött szerződéstől az áru átvételétől számítva 15 napon belül indoklás nélkül elállhat, melyet az alábbi rendeletek szabályoznak:

 • A távollévők között kötött szerződésekről szóló 102/2014 Tt – továbbiakban Fogyasztóvédelmi törvény 3. § 1. bekezdés h) pontja és a 7. § 1. és 4. bekezdése

 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 15 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy 


  a/ a megrendelt terméket, termékeket teljes egészében átveszi.


  b/ több darabból álló küldemény esetén annak utolsó darabját átveszi.

         Írásban történő elállás esetén a fogyasztónak elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.


    3. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót az alábbi esetekben:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, vagy díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • vagy olyan termék, szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Fogyasztó elérhetőségeinek valamelyikén írásbeli nyilatkozattal:

 • Postai úton a Matracpontok Kft. 1134 Budapest, Váci út. 19. címre . Az írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe 
 • vagy az info@matracpontok.hu email címen. Mindkét esetben e-mailben emlékeztetőt küldünk arról,hogy elállását rögzítettük, kérjük, hogy 15 napon belül küldje vissza a terméket.
 1. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az Elállási nyilatkozat minta megtalálható a Matracpontok.hu oldalon a Nyomtatványok menüpont alatt, illetve letölthető itt.

 2. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni az alábbi címre: EUsleep Hungary Kft, 1134 Budapest, Váci út 19.

 3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kárának megtérítését. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Amennyiben a termék utánvéttel érkezik, azt nem áll módunkban átvenni. 

 4. A vásárlástól való elállásával az adásvételi szerződést a kezdetektől felmondják.

 5. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen  többletköltség nem terheli.

 6. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A termék visszaküldésével járó költséget nem áll módunkban megtéríteni.

  Az elállási jog gyakorlása csak eredeti állapotának megfelelő, sértetlen, rendszeresen még nem használt termékekre érvényes (kiegészítőkkel, használati utasítással ellátott áru az eredeti csomagolásban visszaküldve), ellenkező esetben jogunkban áll az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését követelni.

  Vásárlási szerződéstől való elállás

  a távértékesítés útján vagy üzlethelyen kívül kötött szerződésre vonatkozó 102/2014 T.t. számú fogyasztóvédelmi törvény § 7 értelmében

  Eladó 

  Cégnév: :

  EUsleep Hungary Kft

  Utca és házszám:

  Váci út. 19.

  Város:

  Budapest

  Irányítószám:

  1134

  Cégazonosító szám::

  01-09-430567

  Adószám:

  32559125-2-41

  Telefon:

  +36 70 6283096

  E-Mail:

  info@matracpontok.hu

   

  Vásárló

  Vezeték- és keresztnév:

   

  Utca és házszám:

   

  Város:

   

  Irányítószám:

   

  Telefon:

   

  E-Mail:

   

   

  Ezennel értesítem Önt, hogy érvényesítem a vásárlási szerződéstől való elállási jogomat.

   

  A szerződés tárgya (áru) a következő internetes oldalon lett megvásárolva: 

   

  A megrendelésről visszaigazoló emailt kaptam – a megrendelés száma::

   

  A megrendelés dátuma:

   

  A számla sorszáma:

   

  Az áru kézbesítésének (átvételének) dátuma:

   

   

  Ezért visszatérítést kérek (kérjük válasszon 1 lehetőséget az alábbiakból):

  A számlán szereplő teljes kifizetett összeget (minden kiszámlázott áru vásárlásától elállok) vagy annak csak bizonyos részét (nem az összes áru tárgya a vásárlástól való elállásnak)

   

  A visszaküldött áru neve, darabszám (amelynek a vásárlására vonatkozik az elállás):

   

   

  Igényelt visszatérítendő összeg::

   

  Kérem a fenti összeget az alábbi módon visszatéríteni (kérjük jelölje be a kívánt módot): 

   

  Postai pénzesutalvánnyal a fenti címemre:

   

  Banki átutalással az alábbi számlaszámra:

  a számlát kezelő bank:

   

   

  Ha a megnevezett visszaküldendő árut nem csatolom ezen levél mellé, akkor tudomásul veszem azt a tényt, hogy az eladó nem köteles a pénzt visszafizetni a szerződéstől való elállás kézbesítésének napjától számított 14 napon belül, amíg az árut nem kapja vissza, vagy hitelesen nem igazolom ezen áruk visszaküldését.

  Legkésőbb az elállás dátumától számított 14 napon belül köteles vagyok visszaküldeni az árut az eladónak

   

  Kelt...................................... Dátum ......................................                                                         .......................................................................                 

                                                                                                                                                                                              név (aláírás)